Logo

Regulamin

Regulamin Serwisu


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Partnerów Serwisu usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Partnerom Serwisu i Gościom, publikowanie Ofert oraz składanie zapytań ich dotyczących. 
 2. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerami Serwisu i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.
 3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Partnerem Serwisu a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy.
 4. Za akceptację poniższego regulaminu uznaje się aktywację wybranej usługi, o czym Partnerzy Serwisu zostają poinformowani przed jej potwierdzeniem jej aktywacji - za pomocą odpowiedniego pola w formularzu, lub za pomocą wiadomości email z załączonym Regulaminem lub podpisując Regulamin w wersji papierowej.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Serwisu. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Partnera z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. 


§2

Definicje

Serwis - grupa internetowych portali turystycznych działających pod domenami: SlonecznaPolska.pl, Suwalszczyzna.com.pl, SlonecznePodlasie.pl, SloneczneMazury.pl, SloneczneGory.pl, SloneczneBieszczady.pl, SloneczneMorze.pl, SlonecznePomorze.pl, prowadzone przez Administratora

Administrator - SUNNY POLAND Sp. z o.o.  z siedzibą w Przerośli: 16-427 Przerośl, ul. Rynek 8/2, o numerze KRS 0000359971 - rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8442323922, Regon: 200351800, tel. 607 852 300

Partner Serwisu zwany również Partnerem - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie. 

Gość - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała zapytania o Usługę Partnera Serwisu poprzez specjalny formularz

Usługa - stworzony przez Partnera Serwisu zapis w katalogu informacji turystycznej na warunkach przewidzianych w Regulaminie zawierający ofertę usługi turystycznej - polegającą głównie na propozycji wynajęcia Lokalu - niebędącą ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Treść - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy i materiały multimedialne, odnośniki url - zamieszczane przez Partnera Serwisu w Serwisie

Abonament - opłata Partnera Serwisu na rzecz Administratora

Konto - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Partnera Serwisu oraz indywidualne informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. 

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu


§3

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest włączenie obsługi JavaScript i uaktywnienie obsługi plików "cookies".
 2. Administrator dołoży wszelkich starań by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu -  (SLA) ciągłość działania usług na poziomie 99% (maksymalny czas niedostępności usługi w roku to 3,65 dnia).
 3. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym prawem. Partnerzy Serwisu są odpowiedzialni za wprowadzane przez nich Treści, które nie mogą naruszać obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za Treść informacji przesyłanych pomiędzy Partnerami Serwisu a Gośćmi. Treści nie są uprzednio weryfikowane przez Administratora pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Administratora.
 4. Partner oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego Treści, w tym zdjęć i plików multimedialnych. 
 5. Administrator nie umieszcza prezentacji Usług Partnerów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy jako strona w zawieraniu ewentualnych umów.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w tym do usunięciu informacji o Usłudze Partnera lub do zmiany zawartych w niej informacji w przypadku gdy Partner wprowadza Treści naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje, noszące znamiona nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste - lub w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie również usunięcie w każdym czasie Treści, w których znajdują się odniesienia do działalności konkurencyjnej Serwisu lub mające na celu promowanie takiej działalności.


§4

Dostęp do usług Serwisu

 1. Usługi Serwisu polegają na umożliwieniu Gościom wyszukiwania i porównywania różnych ofert usług zakwaterowania i spędzania czasu aktywnie, oferowanych przez Partnerów Serwisu, oraz dokonywanie zapytań o te usługi przez Gości. 
 2. Partnerem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa.
 3. W celu uzyskania dostępu do funkcji Partnera Serwisu konieczna jest rejestracja. 
 4. Proces rejestracyjny możliwy jest poprzez wprowadzenie danych w odpowiednie formularze, lub kontakt telefoniczny / mailowy z Konsultantem Serwisu - który utworzy Konto Partnera i wprowadzi niezbędne dane (konieczne jest podanie nazwy użytkownika - którym jest adres e-mail), po czym Partner otrzymuje wiadomość z niezbędnymi informacjami, ma możliwość weryfikacji i zmiany domyślnego hasła.
 5. Z chwilą dokonania rejestracji Partnera zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 7. Z zastrzeżeniem punktu 3, podczas rejestracji Partner ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który będzie stanowić nazwę użytkownika.
 8. Partnerowi nie wolno korzystać z Kont innych Partnerów oraz udostępniać swego Konta innym osobom - z wyjątkiem działających w jego imieniu i należycie umocowanych. 
 9. Działania podejmowane przy użyciu prawidłowych danych logowania uznaje się za zamierzone działania Partnera.
 10. Aby dokonać zapytania ze strony o Usługi Partnera, Gość jest zobowiązany do wprowadzenia wymaganych danych zapytania oraz prawidłowego adresu poczty elektronicznej we właściwym formularzu. Korespondencja pomiędzy Partnerem a Gościem odbywa się poprzez dostarczenie informacji w wiadomościach pocztowych z linkiem i agregację całej korespondencji związanej z zapytaniem na stronach Serwisu. Każde zapytanie Gościa dokonane przy pomocy dostępnych formularzy jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie danych Serwisu.
 11. W przypadku naruszenia Regulaminu Administrator może zawiesić Konto Partnera.
 12. Partnerowi przysługuje w każdej chwili prawo do żądania usunięcia Konta.
 13. Publikacja informacji o Usłudze w Serwisie przez Partnera jest dostępna po opłacie Abonamentu na czas jaki wynikał z opłaty abonamentowej (zwykle jest to 365 dni.). Po upływie czasu na jaki został wykupiony Abonament informacja o Usłudze pozostaje w serwisie i uzyskuje status nieaktywny do czasu odnowienia Abonamentu.


§5

Zasady korzystania z usługi Serwisu

 1. W ramach umowy Partner Serwisu posiadający aktywny Abonament publikuje w Serwisie przy pomocy panelu administracyjnego informację o Usłudze, będącą informacją handlową :
  • nazwę własną Usługi
  • wybór kategorii i portali wyświetlania
  • dane kontaktowe
  • opis usługi
  • do 100 zdjęć
  • oznaczenie miejsca świadczenia usługi na mapie
  • cennik usług
 2.  Przedmiotem informacji o Usłudze może być jedna usługa. Partner może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną ofertę Usługi, ale wymaga to uaktywnienia i opłaty kolejnego Abonamentu. Usługa będzie miała odrębny numer ID i będzie widoczna w Koncie Partnera.
 3. Partner ma możliwość bezpłatnych zmian danych w Usłudze za pomocą panelu administracyjnego.
 4. W przypadku zgłoszonego  roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Partnera, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Partner zwolni Serwis z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych: skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,  odnośników do stron internetowych, formularzy kontaktowych. 
 6. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkownika następujących tagów html: div, span, h2, h3, h4, b, ol, li, i, br
 7. Partner posiadający aktywną ofertę opisującą swoje Usługi  ma możliwość skorzystania z dodatkowych form reklamy Usługi poprzez wykupienie reklamy banera Polecamy na stronie głównej, linków sponsorowanych na region lub kategorię, dodatkowych kategorii dla Usługi - w tym kategorii specjalnych (tj. Zima, Sylwester itp.)
 8. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o działalności Administratora, aktualnych ofertach i promocjach. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Subskrybenta adres e-mail. Aby subskrybować newsletter należy podać poprawny adres e-mail. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Subskrybent zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera. 


§6

Opłaty na rzecz Serwisu

 1. Partner może korzystać z usług Serwisu polegających na udostępnianiu informacji o Usługach w ramach umowy po opłacie Abonamentu lub w przypadku prowadzonej akcji promocyjnej bezpłatnie przez określony w promocji czas.
 2. Ceny Abonamentu znajdują się pod linkiem Cennik i dotyczą ceny publikacji jednej oferty świadczenia Usług przez Partnera. 
 3. Opłata abonamentowa jest dokonywana za czas określony - podany w cenniku - świadczenia usług przez Serwis na rzecz Partnera.
 4. Płatności można dokonać przy pomocy przelewu bankowego lub operatora płatności.
 5. Serwis wysyła przypomnienie o kończącym się okresie abonamentowym na wprowadzony przez Partnera adres e-mail. Wysyłana jest wówczas elektroniczna faktura pro-forma. Po jej opłaceniu w panelu administracyjnym jest dostępna do pobrania faktura VAT.
 6. Pro-forma jest zaproszeniem do kontynuowania publikacji informacji w serwisie. Partner nie jest zobowiązany do opłacania pro-formy jeśli nie chce przedłużyć abonamentu na kolejny okres
 7. W przypadku rezygnacji z publikacji informacji o Usłudze lub odstąpienia od umowy przez Partnera, uiszczonej opłaty abonamentowej Serwis nie zwraca.


§7

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Partner może złożyć reklamację w związku z usługami świadczonymi przez Serwis.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@suwalszczyzna.com.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja SlonecznaPolska.pl". Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres e-mail Partnera lub sposób kontaktu z Nim oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwisl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania w postaci umożliwiającej ustosunkowanie się do jej treści.
 5. W razie prowadzenia korespondencji elektronicznej, odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Partnera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Administrator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.


§8

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie swych Użytkowników  w tym Partnerów i Gości.
 2. Parter jest odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Partnerów i Gości korzyści
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług objętych ofertami i ogłoszeniami Partnerów i Gości, ich wypłacalności i zdolności do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwości informacji podawanych przez Partnerów i Gości. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Partnera czy Gościa - bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na Stronach Serwisu - w tym panelu administracyjnego.  
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za Usługę Partnera. 


§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne i niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą.
 3. Administrator posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do Stron internetowych Serwisu, za pośrednictwem których świadczone są usługi.
 4. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Administratora.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna będzie kierowana do Partnera na zadeklarowany adres e-mail. Wysłanie w/w listu przez Serwis będzie rozumiane za dostarczenie go Partnerowi.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem świadczonych usług przez Administratora należy kierować pod adres e-mail: bok@suwalszczyzna.com.pl lub pod numery telefonów: 607 852 300


Załączniki:

 1. Polityka Prywatności
 2. Polityka Plików CookiesTop