Logo

Puszcza Augustowska

puszcza augustowska

Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów Europy. Powierzchnia Puszczy Augustowskiej wynosi ponad 1100 km2. Polany puszczańskie zajmują enklawy wiejskie i osady leśne. Napotkać tu można liczne jeziora, miejscami także podmokłe łąki i torfowiska. Puszcza i Jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią obszary chronionego krajobrazu.
Warunki geologiczne zewnętrznej warstwy powierzchni ziemi, mające wpływ na rzeźbę terenu, gleby i stosunki wodne Puszczy Augustowskiej ukształtował lądolód skandynawskiwody puszczy

Puszczę Augustowską przecina dział wodny Wisły i Niemna. Bardzo duża część obszaru Puszczy Augustowskiej, ma cechy terenu bezodpływowego. Główną rzeką zlewni Niemna, obejmującej większą część obszaru puszczy (około 60%), jest Czarna Hańcza z dopływami: Marychą i Wołkuszanką. Zlewnia Wisły obejmuje mniejszą (około 40%) część Puszczy. Wody spływają do Wisły przez Biebrzę, a dalej Narew. Najważniejszymi rzekami tej części są: Lebiedzianka, uchodząca bezpośrednio do Biebrzy, a następnie Blizna i Rospuda łączące się z Biebrzą za pośrednictwem Netty. Zlewnię Wisły i Niemna łączy Kanał Augustowski.

Do większych jezior puszczańskich należą : Wigry - 21,87 km2, Sajno - 5,25 km2, Białe Augustowskie - 4,85 km2, Serwy - 4,60 km2, Necko - 4,11 km2, Pomorze - 2,97 km2, Studzieniczne - 2,50 km2, Kolno - 2,75 km2, Blizno - 2,41 km2, Pierty - 2,38 km2.roślinność

Roślinność Puszczy Augustowskiej, charakterystyczna dla północno-wschodniej Europy, odznacza się dominowaniem mszystych lasów iglastych sosnowo-świerkowych i obecnością dużych powierzchni torfowisk. Stwierdzono tu około 1000 gatunków roślin naczyniowych, od borealnych i właściwych florze arktycznej, aż do gatunków związanych ze strefą śródziemnomorską.zwierzęta

Na terenie Puszczy Augustowskiej stwierdzono dotychczas występowanie ponad dwóch tysięcy gatunków zwierząt. Najliczniej reprezentowany i obfity jest świat owadów. Świat ssaków jest reprezentowany przez jeleniowate (jeleń szlachetny, łoś, sarna), drapieżniki takiej jak: wilk, jenot, ryś, borsuk, wydra, norka, łasica, kuna oraz tchórz. Mniejsze zwierzęta zamieszkujące Puszczę Augustowską to zające bielak i szarak, a także gryzonie - bóbr, piżmak, szczur, nornik i badylarka, a także inne.W Puszczy Augustowskiej występuje 119 gatunków ptaków, a gnieździ sie 72 (m.in. kilkadziesiąt par bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, myszołowa, jastrzębia, krogulca, kobuza).


Ciekawostka: Prowadzone ostatnio badania dendrologiczne stwierdziły, że najstarsze sosny w Puszczy Augustowskiej mają około 200 lat (rezerwat Pomorze). Natomiast najstarsze drzewo na tym terenie to dąb liczący około 360 lat, obwodzie 672 cm i 22 m wysokości.
Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

CENA PLN
240.00 os/noc
CENA PLN
140.00 os/noc
CENA PLN
120.00 os/noc
CENA PLN
120.00 os/noc
CENA PLN
350.00 os/noc

Noclegi w okolicy - Puszcza Augustowska

Top